Mediator

w sprawach karnych i cywilnych.

Fundacja Mediacji Sądowej i Pozasądowej.

Mediacja karna jest dla stron bezpłatna i ma charakter poufny.

Zostałem wpisany na listę Mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w 2017 roku. Od tamtej pory prowadzę dobrze zorganizowaną i sprawnie działającą kancelarię w Krakowie przy ul. Kieleckiej 2/53 tuż przy Rondzie Mogilskim.

Następnie w 2020 roku prowadzona przeze mnie Fundacja Mediacji Sądowej i Pozasądowej została wpisana do prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

Wykonuję powierzone mi zadania ze szczególną starannością i bezstronnością, kładę nacisk na sprawną komunikację z Sądem i stronami oraz należyte zredagowanie ugody zapewniając jej zgodność z prawem.

Zapraszam,

Vadym Rekel.

O mnie


Decyzja, mediacje w sprawach karnych.pdf

Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

Tryb przeprowadzania postępowania mediacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

Postępowanie mediacyjne jest dla stron bezpłatne i ma charakter poufny.

Mediator pomaga w zainicjowaniu postepowania mediacyjnego.

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych.

Zapraszam.

Wszczęcie mediacji sądowej w sprawie cywilnej

Sąd kierując strony do mediacji wyznacza Mediatora stałego jeżeli Strony nie dokonały wyboru osoby mediatora.

We wniosku o skierowanie sprawy do mediacji lub na rozprawie ustnie do protokołu wystarczy podać dane Mediatora stałego - Vadym Rekel.

Mediator pomaga w sporządzeniu stosownych wniosków.

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych.

Zapraszam.

Wszczęcie mediacji pozasądowej w sprawie cywilnej

Wniosek o przeprowadzenie mediacji Strony składają bezpośrednio do Mediatora stałego.

Mediator sporządza wszelkie dokumenty na miejscu.

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych.

Zapraszam.

Kontakt

Godziny otwarcia: wtorek-czwartek 10:00-16:00.

ul. Kielecka 2, lok. 53, III piętro, Kraków (Rondo Mogilskie)

Tel. 883 04 04 83

Mediacje@TwojaFundacja.pl